Samenwerken in een BV structuur? Denk aan de aandeelhoudersovereenkomst!

Heeft u te maken met klanten die in een BV structuur samenwerken waarbij sprake is van meerdere aandeelhouders dan is een goede aandeelhoudersovereenkomst vaak van groot belang. Alleen de statuten zijn dan vaak onvoldoende.

De statuten zijn natuurlijk verplichte kost bij een BV. Daarnaast bestaat echter ook de mogelijkheid om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Dat is een contract tussen de aandeelhouders van de BV, waarin afspraken worden gemaakt over hun onderlinge samenwerking in de vennootschap. Vaak zijn de statuten niet toereikend genoeg en biedt een aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke en zelfs noodzakelijke aanvulling daarop.

Statuten niet voldoende
Statuten alleen zijn vaak onvoldoende bij een BV-structuur met meerdere aandeelhouders omdat daar geen afspraken worden gemaakt over tal van onderwerpen die wel van belang zijn voor de continuïteit en toekomst van het bedrijf.

Denk bijvoorbeeld aan situaties van arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren of wanprestatie van een aandeelhouder of een bestuurder. Het kan dan tot gevolg hebben dat er geen beslissingen genomen kunnen worden in de onderneming of bijvoorbeeld discussie ontstaat over de doorbetaling van een managementvergoeding van een directeur.

Bovendien is het vaak verstandig ook heldere afspraken te maken over hoe de besluitvorming in het bestuur en de algemene vergadering plaatsvindt, hoe het dividendbeleid en financieringsbeleid in de onderneming eruit ziet, of bepaalde exit-regelingen waarbij een verplichte bijzondere aanbieding van aandelen moet plaatsvinden (bad en good leaverbepalingen) etc. En vergeet u ook niet om afspraken te maken over non-concurrentie, geheimhouding of een meeverkooprecht of meeverkoopplicht voor het geval een derde partij de aandelen wil kopen of participeren. Regeren is immers vooruitzien, ook bij mogelijke groeiscenario’s.

Ook voorzien statuten vaak niet in situaties waarin er een conflict of patstelling ontstaat tussen aandeelhouders. De onderneming kan daardoor zelfs in een moeilijke situatie terecht komen omdat besluitvorming wordt geblokkeerd. Door middel van goede afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst kan dit voorkomen worden.

Kortom; tal van redenen om te zorgen voor een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders helder worden vastgelegd.

Nieuwe flexibele mogelijkheden
Bovendien gelden er nieuwe (flexibele) mogelijkheden voor de statuten van een BV sinds de nieuwe Flex-BV wetgeving. Afspraken die voorheen alleen in een aandeelhoudersovereenkomst konden worden vastgelegd kunnen nu eventueel ook in de statuten worden opgenomen, wat juridisch een belangrijk verschil kan vormen. In de praktijk is het meestal het beste om een combinatie te doen van afspraken in de statuten enerzijds en een aandeelhoudersovereenkomst anderzijds. Die laatste soms ook in combinatie met een directiereglement waarin de afspraken over de taakverdeling en bevoegdheden van de directeuren van de onderneming worden vastgelegd in het geval er meerdere directeuren zijn.

Tip: veel statuten zijn nog steeds niet aangepast aan de nieuwste wetgeving en het kan verstandig zijn deze te screenen en aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden van de Flex BV regelgeving.