Aangepaste Uitvoeringsregels ontslag UWV per 1 augustus 2018

De belangrijkste wijzigingen van de aangepaste Uitvoeringsregels op een rij.

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: Uitvoeringsregels) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag na 2 jaar ziekte. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een verdere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.

Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregels (versie juli 2016) is het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) gewijzigd. Hierbij zijn  een aantal rechtsvragen door de Hoge Raad beantwoord en is gebleken dat er in de praktijk behoefte is aan een uitbreiding van de nadere toelichting over hoe de regels bij een ontslagaanvraag moeten worden toegepast. De wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels (augustus 2018) die de versie van juli 2016 vervangt. De gewijzigde regelgeving en de nadere toelichting zijn in de nieuwe versie opgenomen.

Onderstaand een aantal belangrijke wijzigingen op een rij:

Bedrijfseconomisch:

 • Begrip “groep” wordt nader toegelicht;
 • Ontslag is prematuur als er niet vooraf advies is ingewonnen bij de OR of Personeelsvertegenwoordiging;
 • Nadere toelichting als het ontslag zich over meerdere landen c.q. rechtsgebieden uitstrekt;
 • Omschrijving “oproepkracht”;
 • Nadere toelichting ontslagvolgorde, begrip uitwisselbaarheid begrip ‘functie’, afspiegeling Internationaal;
 • Het begrip ‘herplaatsing’ wordt nader toegelicht en de eisen aan herplaatsing vastgesteld. Ook begin van de verplichting en eindiging worden toegelicht;
 • Advies begeleidings- en bezwarencommissie in eerste aanleg bindend voor UWV, tenzij feiten onjuist zijn vastgesteld of er onvoldoende motivering is;
 • Nadere toelichting over de overbruggingsregeling (kleine werkgevers);
 • De positie en ontslag van de payrollwerknemer is verder toegelicht;
 • Het collectief ontslag is herzien en geactualiseerd.

2 Jaar arbeidsongeschiktheid:

 • Aanpassing ontslag bij te late aanvraag WIA uitkering werknemer, maar ook bij te late WIA beslissing UWV;
 • Het begrip ‘herplaatsing’ wordt nader toegelicht en de eisen aan herplaatsing vastgesteld. Ook begin van de verplichting en eindiging worden toegelicht;
 • Nadere toelichting arbeidsongeschikte payroll medewerker;
 • Ontslag in samenloop met bezwaar procedure werknemer tegen WIA beslissing.

Aan de herplaatsing van werknemers wordt steeds meer eisen gesteld. Werkgevers onderschatten veelal de herplaatsing bij ontslag. In de nadere toelichting geeft het UWV voorbeelden wat minimaal verwacht wordt van een werkgever. Het simpelweg aangeven dat er geen vacatures en daarmee geen mogelijkheden tot herplaatsen is onvoldoende. Zeker als het gaat om ondernemingen, die deel uitmaken van een groep. Het is dus zaak om herplaatsing serieus te nemen en schriftelijk te onderbouwen met stukken waaruit blijkt welke acties werkgever heeft genomen.