Transitievergoeding overbruggingsregeling kleine werkgevers loopt op zijn eind

De werkgelegenheid neemt toe en ook het conjunctuurbeeld is in mei een fractie verder verbeterd volgens de Conjunctuurklok van het CBS.

In de Conjunctuurklok van half mei presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend. Helaas geldt dat niet voor alle (MKB) bedrijven. Nog steeds hebben sommige (MKB) bedrijven moeite om het hoofd boven water te houden, wat vaak resulteert in ontslag voor werknemers op bedrijfseconomische gronden.
In 2020 stopt de overbruggingsregeling voor de transitievergoeding. Alhoewel in het door minister Koolmees aangekondigde wetsvoorstel Wet Arbeid in Balans (WAB), de berekeningswijze voor de transitievergoeding wordt versoberd, – voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan een derde van het loon per maand en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter of langer dan een kalenderjaar heeft geduurd – kan bij bedrijfseconomische gronden het verstandig zijn om in 2018/2019 (nog) gebruik te maken van de overbruggingsregeling. Zeker als er sprake is van een personeelsbestand met langdurige dienstverbanden.
De overbruggingsregeling geldt voor kleine werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hadden in de tweede helft van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voorgezet en aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  1. het netto resultaat van de onderneming van de werkgever over de drie boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet kleiner is geweest dan nul en
  2. de waarde van het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever, als bedoeld in het Besluit modellen jaarrekening, negatief was aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet en
  3. binnen de onderneming van de werkgever aan het einde van het boekjaar dat eindigt voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet, de waarde van de vlottende activa kleiner is dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.

Indien de werkgever aan bovenstaande voldoet, mag de werkgever voor de berekening van de transitievergoeding 1 mei 2013 als ingangsdatum voor het dienstverband hanteren.