Loon- en prijsindexcijfers 2018

Veel uitkerende pensioenen worden in de maand januari weer geïndexeerd. Welk indexpercentage hierbij gehanteerd moet worden, hangt af van wat hierover in de pensioenovereenkomst is bepaald. In veel pensioenovereenkomsten is vastgelegd dat de pensioenen na ingang zoveel mogelijk waarde- of welvaartsvast worden gehouden. Waardevast houden houdt in dat geïndexeerd wordt aan de hand van het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen. Bij welvaartsvaste pensioenen wordt geïndexeerd aan de hand van stijging van de lonen. Uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen moet beslist worden welk indexcijfer wordt aangehouden. Voor het indexeren van de pensioenen wordt meestal uitgegaan van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd indexcijfer.

De voorlopige indexcijfers voor de indexering vanaf januari 2018 zijn:
Cao-loonindex (Cao lonen per maand incl. bijzondere beloningen) 1,5%
CPI (prijs)-index (alle huishoudens) 1,4%

Voorlopig of definitief indexcijfer
De indexatie in januari wordt veelal bepaald door de gemiddelde stijging van lonen of prijzen in het voorafgaande kalenderjaar. Zonder nadere duiding wordt dan hoogstwaarschijnlijk het definitieve indexcijfer bedoeld. Vooral bij indexering op basis van loonstijgingen kan het dan lastig worden. De Cao-loonindexen die het CBS publiceert, hebben gedurende lange tijd een voorlopig karakter; gedurende het gehele jaar kan maandelijks de Cao-loonindex over het voorafgaande jaar worden bijgesteld. Daardoor is het lastig uitvoerbaar om de pensioenuitkeringen op basis van het definitieve indexcijfer te indexeren. Meestal wordt dan ook voor de indexering aangesloten bij het eerst gepubliceerde voorlopige indexcijfer. Voor het prijsindexcijfer maakt het CBS medio februari het definitieve percentage bekend.